]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Opis skrócony

  1. Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
  2. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:
   • amerykański pit bull terrier;
   • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
   • buldog amerykański;
   • dog argentyński;
   • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
   • tosa inu;
   • rottweiler;
   • akbash dog;
   • anatolian karabash;
   • moskiewski stróżujący;
   • owczarek kaukaski.
  3. Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę (utrzymywanie) psów rasy uznawanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

82 PLN opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

17 PLN opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom
nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544)

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
52124032591111001013406544
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
UM Radom
Kwota:
82,00 zł
Tytuł wpłaty:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Opis kwoty:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (UM Radom)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014r. poz. 1628 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 856 ze zm.) (Dz. U. 2013r. poz. 856 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia siedzibą w Radomiu
  ul. Jana Kilińskiego 30.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem  e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i domowych, w tym zezwalanie na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
 • art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj.
  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z  art. 10 ustawy o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.)
 • obowiązek prawny wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

      6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:

 • służby; organy administracji publicznej; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty –  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
 • podmioty  upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.

      7. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,

         zgodnie z terminami wskazanymi dla poszczególnych rodzajów akt w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

         kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

     8. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

    9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

      z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt  z  Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o

      naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie

     Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Kategorie życiowe

 1. Zwierzęta
 2. Hodowla
 3. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

zezwolenie, hodowla, rasa agresywna

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

Prowadzący sprawę : Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej  -  pok. nr 303,   nr telefonu  48 36-20-237

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446576