]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Opis skrócony

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Wymagane dokumenty

Wniosek- wg wzoru

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
Jednostki budżetowe i jednostki samorządu zwolnione są od opłat.

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
52124032591111001013406544
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu
Kwota:
616,00 zł
Tytuł wpłaty:
Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia
Opis kwoty:
Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

------------------

Informacje dodatkowe

 • Do uzyskania zezwolenia zobligowany jest podmiot gospodarczy, który zamierza świadczyć usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr 617/20132 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454),
  • Uchwała Nr 654/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. 2013 poz. 13691),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 ze. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

jest obligatoryjne.

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Kategorie życiowe

 1. Zwierzęta
 2. Zapobieganie bezdomności

Słowa kluczowe

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

Uwagi

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia Bank PEKAO S.A. II Oddział    w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446576