]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Ogólny opis

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Opis skrócony

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Wymagane dokumenty

1. Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

2. Kserokopia zgłoszenia do Wydziały Architektury Urzędu Miejskiego  w Radomiu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

3. Kserokopia złożonej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.

4.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

5. Kserokopia faktury VAT  za wykonanie demontażu - oryginał do wglądu.

6. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki    Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest  ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ) dot. prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - oryginał  do wglądu.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu.

8. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w Programie.

9.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wejście/wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów.

10. Upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Informacja

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom ul. Kilińskiego 30, pok. 312 
tel. 48 36 20 683.

Dodatkowe informacje

Opłata

Bez opłat

Tryb odwoławczy

Złożenie wniosku nie podlega odwołaniu

Skargi i wnioski

Zasady odbioru przez Gminę Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawione są w załączniku nr  do Zarządzenia Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

Informacje dodatkowe

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska tel. (0 - 48) 36 20 692

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.
  2. Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (Dz. U. 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). (Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018
poz. 799).


Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Kategorie życiowe

  1. zdrowie
  2. ochrona środowiska

Słowa kluczowe

Azbest, odpady, usuwanie

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pok. 19, stanowisko ochrony środowiska, lub pocztą na adres: Urzęd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

Uwagi


  • Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia w zakresie odbioru i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych,  zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 364/2011 z dnia 2 marca 2011 r.
  • Program usuwania wyrobów azbestowych przyjęty Uchwałą Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010 r.

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446538