]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (UM Radom)

Ogólny opis

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (UM Radom)

Opis skrócony

Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

14 dni

Informacja

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Referat Księgowania Opłaty, (pok. 251, wejście od ul. St. Staszica),  tel. 048 36 20 369, 048 36 20 116, 048 36 20 982

Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie i rozpoznanie wniosku

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł na podstawie art.1 ust 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz część IV załącznika do tej ustawy.  

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, 

Bank: PEKO S.A. II O/Radom, Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Skargi i wnioski

 

Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym  do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie następców prawnych jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art.6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
 • uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • dział III – VII i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie,

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Podstawa prawna

 1. Art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Odpapy

Słowa kluczowe

Środowisko, gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania dokumentów

 1. Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19,

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego kierowane na adres: Urząd Miejski  w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom,

W czasie epidemii dokumenty można również składać w urnie udostępnionej w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od ul. Żeromskiego 53.

Uwagi

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446538