]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (UM Radom)

Ogólny opis

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (UM Radom)

Opis skrócony

Ulga w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

Wniosek o zastosowanie ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

 • rozłożenie na raty zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz  z odsetkami za zwłokę lub
 • umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz  z odsetkami za zwłokę

W trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie ulgi w opłacie z gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie sprawdzana sytuacja majątkowa Wnioskodawcy na podstawie  złożonego  oświadczenia o stanie majątkowym. Pod uwagę będą brane dochody własne Wnioskodawcy  oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,  a także comiesięczne wydatki własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioskodawca w postępowaniu winien przedstawić dowody pozostające w jego posiadaniu potwierdzające sytuację majątkową np.:

 • kopię ostatniego zeznania podatkowego PIT
 • aktualne zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkujących;
 • rachunki dokumentujące  aktualnie ponoszone koszty utrzymania jak np. czynsz, gaz, energia elektryczna, telefon, internet itp.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Decyzja wydana przez organ podatkowy ma charakter uznaniowy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

Skargi i wnioski

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym  do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie następców prawnych jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
 • obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art.6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,
 • uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • dział III – VII i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie,

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Podstawa prawna

 1. Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020 r., poz.1325 ze zm.) Prezydent Miasta Radomia, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę; Umorzyć w całości lub w części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki za zwłokę (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Odpady

Słowa kluczowe

Środowisko, gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania dokumentów

 1. Biuro Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Kilińskiego 30,  pok. 19,
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego kierowane na adres: Urząd Miejski  w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Kilińskiego 30,  26-600 Radom,
 3. W czasie epidemii dokumenty można również składać w urnie Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi udostępnionej w holu Urzędu Miejskiego w Radomiu przy wejściu od ul. Żeromskiego 53.

Uwagi

Załączniki:
 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę z tyt. opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę
 2. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym  i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446576