]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Opis skrócony

 1. Zezwolenie na transport odpadów wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Jedynie w przypadku terenów zamkniętych zezwolenie na transport wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie na transport odpadów nie jest wymagane jedynie w przypadkach, gdy:
  • wytwórca odpadów sam transportuje wytworzone przez siebie odpady i to niezależnie od ich rodzaju i ilości;
  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami transportują odpady wymienione w rozporządzeniu do miejsca ich wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z metodą odzysku określoną w tym rozporządzeniu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska , pok.312, tel. 48 36 20 683

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 616 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzji może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
 2. Zgodnie z art. 252.1. ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1923)
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015r. poz. 584 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Odpady
 3. Działalność gospodarcza
 4. Inwestycja
 5. Transport

Słowa kluczowe

zezwolenie, odpady, transport

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Kilińskiego 30, pok.19
26-600 Radom

Czynne
poniedziałek - piątek - w godz. 730 - 1630
tel. (48) 36 20 419; (48) 36 20 424;

Uwagi

Opłatę za wydanie ww. decyzji należy wpłacić  na konto: Urząd Miejski w Radomiu , Wydział Budżetu i Podatków, Bank: PEKAO SA II O/Radom, Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446452