]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Ogólny opis

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Opis skrócony

 1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta, a w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  • służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
 • W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.

Informacja

Prowadzący:

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. 48 36 20 249

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2019r. poz. 2168)
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2019r. poz. 1568 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018r. poz. 1137)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2018r. poz. 2003)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:

- art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1476)

- § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 ze zm.)

- art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128
ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) jest obligatoryjne.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Rekreacja
 4. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonaniu rejestracji
- na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.) oraz cz. II pkt 21 załącznika do tej ustawy.

Opłatę za wydanie zaświadczenia należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków
Bank: PEKAO SA II O/Radom
Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446538