]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Ogólny opis

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Opis skrócony

 1. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
  • pozostały małżonek/małżonka;
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
  • pełnomocnik wskazany przez członka rodziny.
 2. Prawo do sprowadzenia oraz pochowania zwłok przysługuje również:
  • właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej;
  • organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa;
  • osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
  • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie;
  • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich;
  • posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu;
  • posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących;
  • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
 4. Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
 5. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 6. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 7. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych. Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Ewentualnie: Zezwolenie burmistrza/prezydenta miasta na pochówek zwłok na danym cmentarzu komunalnym.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

 

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania, wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane (pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym) oraz zaświadczenia polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym wyżej mowa, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2019r. poz. 1473)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007r. Nr 249, poz. 1866)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. 2001r. Nr 152, poz. 1742)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
-  Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
– iod.kontakt@umradom.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zakres aktów prawnych:
-  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 912 )
- Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunalne
 2. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy komunalne

Kategorie życiowe

 1. Śmierć

Słowa kluczowe

pozwolenie, sprowadzenie zwłok, sprowadzenie szczątków ludzkich,

Miejsce składania dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Kilińskiego 30 pok. 312 (III piętro)

Uwagi

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, pok. 312, tel. (48) 3620683

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446576