]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis skrócony

 • O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez mogą ubiegać się :
  • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 • Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Plan sytuacyjny terenu przedstawiający lokalizację punktu sprzedaży w terenie, granice punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście precyzyjne zaznaczenie tego wejścia.
 6. Dowód wniesienia opłaty.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

  Informacja

  Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w innym miejscu niż wskazane w zezwoleniu.

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłata w wysokości:
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo;
  • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu;
  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

   Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

   Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
   • ulepszenia organizacji,
   • wzmacnianie praworządności,
   • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
   • ochrony własności społecznej,
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

   Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać, zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019r. poz. 1292)
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019r. poz. 1079)
  5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019r. poz. 2277)
  6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 2018r. poz. 1629)

  Ochrona danych osobowych

  „Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : art. 18 ust.5  pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DzU.2016.487 z późn.zm. )”.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

  Kategorie życiowe

  1. Alkohol
  2. Handel
  3. Działalność gospodarcza
  4. Sprzedaż

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, sprzedaż, alkohol

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miejski w Radomiu
  26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
  Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
  Tel.  48 36-20-503

  Uwagi

  Opłaty można dokonać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  • w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu

  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  Liczba wyświetleń: 446555