]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Ogólny opis

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Opis skrócony

 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz każdy kto ubiegał się o wydanie takiego zezwolenia i któremu odmówiono jego wydania, ma prawo uzyskać duplikat dokumentu rozstrzygającego w sprawie, tj. odpowiednio:
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • decyzji o odmowie wydania zezwolenia
  • każdego wydanego zaświadczenia.
 2. Nie można odmówić wydania przedmiotowych duplikatów.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Duplikat wydaje się w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku o wydanie duplikatu.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata wynosi:
 • 24 zł za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • 5 zł za wydanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (od każdej pełnej lub zaczętej strony);
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019r. poz. 2277)

Ochrona danych osobowych

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : art. 18 ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DzU.2016.487 z późn.zm. )”.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Alkohol
 2. Handel
 3. Działalność gospodarcza
 4. Sprzedaż

Słowa kluczowe

duplikat, zezwolenie, sprzedaż, alkohol

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu
26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
Tel.  48 36-20-503

Uwagi

Opłaty można dokonać:

    w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
    w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
    na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446555