]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Ogólny opis

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia (UM Radom)

Opis skrócony

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Radomia

Wymagane dokumenty

Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego wnioski złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Informacja

Referat Obsługi Inwestycji i Odszkodowań
pokój nr 249, tel : 36 – 20 – 794 /Sylwia Dziewit/

Dodatkowe informacje

Opłata

10 zł. opłata skarbowa

Opłatę można wnosić:

1. W każdym banku

2. Na poczcie

3. W specjalnie wyznaczonych punktach:

- Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 (punkt bankowy, parter) oraz kasa Urzędu Miejskiego III piętro (wejście od ul. Kilińskiego 30).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Termin składania wniosków: bezterminowo

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010 r.
  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012r. poz. 83 z późn. zm.)
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu, ul. Kilińskiego 30;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67);
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu  do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. 2012, poz. 83 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 121 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.).

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
  3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

  1. Użytkowanie wieczyste
  2. Grunt

Słowa kluczowe

Gmina Miasta Radomia, Księgi wieczyste

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :

52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446576