]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Ogólny opis

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Opis skrócony

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Wymagane dokumenty

- Wniosek użytkownika wieczystego, bądź w przypadku współużytkowania wieczystego - wnioski złożone przez  wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu,
- inne dokumenty obowiązek doręczenia po wezwaniu przez organ prowadzący postępowanie

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Informacja

 

Dodatkowe informacje

Opłata

10 zł opłata skarbowa

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Termin składania wniosków  - bezterminowo
Forma załatwienia sprawy -  decyzja administracyjna.

Podstawa prawna

 1. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r. , poz. 4556 )
 2. ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. , poz. 7062).
 3. (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 8724)
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012r. poz. 83 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015r. poz. 1774)
 3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015r Sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015r. poz 373) sprostowany postanowieniem z dnia 25.03.2015r (Dz. U. 2015r. poz. 524)

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz .UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011., poz. Nr 14 poz. 67),
6.    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7.    ma Pni/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8.    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (j.t. Dz.U. z 2012r. poz.  83 z późn.zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
 3. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Działka
 2. Prawo własności

Słowa kluczowe

grunt, użytkowanie wieczyste, Skarb Państwa

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca,
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19
26-600 Radom,
poniedziałek - piątek - w godz. 7:30 - 16:30
tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

Uwagi

Opłatę można wnosić:

1.   W każdym banku
2.   Na poczcie
3.   W specjalnie wyznaczonych punktach :
-     Urząd Miejski w Radomiu – ul. Kilińskiego 30 ( punkt bankowy, parter)
-     kasa Urzędu  Miejskiego  III piętro ( wejście od ul. Kilińskiego 30).
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę skarbową :
52 1240  3259  1111  0010  1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446488