]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)

Ogólny opis

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (UM Radom)

Opis skrócony

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydzierżawienie (najem, użyczenie) gruntu.
2. Odbitka z mapy zasadniczej mapy z określonymi granicami wnioskowanego terenu.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
4. W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.
5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Tryb bezprzetargowy:

 • Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres do 3 lat – termin do 12 tygodni
 • Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres powyżej 3 lat i kolejne umowy zawierane z tym samym podmiotem i na tą samą nieruchomość – termin po wyrażeniu zgody przez Wojewodę Mazowieckiego

Tryb przetargowy - zawarcie umowy po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu
 • Forma załatwienia sprawy - umowa najmu/ dzierżawy – po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia i Wojewodę Mazowieckiego.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek jest wolny od opłat.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Informacje dodatkowe

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy w przypadku dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod budowę i obsługę pawilonu handlowego itp.).

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie Nr 4756/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.02.2014r.
 2. Zarządzenie Nr 2058/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20.05.2009r.
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015r. poz. 1774)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

Kategorie życiowe

 1. Umowa
 2. Nieruchomość
 3. Grunt
 4. Inwestycja

Słowa kluczowe

Umowa, Nieruchomość, Grunt, Inwestycja

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Kilińskiego 30, pok. 19

26-600 Radom

Uwagi

 

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446514