]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Miastków Kościelny

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Miastków Kościelny

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

tel. (25) 751 12 86, fax (25) 754 40 07

e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl

Strona www: www.miastkowkoscielny.pl

Powierzchnia: 85,24 km2

Liczba mieszkańców: 5 029

Powierzchnia: 85,24
Liczba mieszkańców: 5029

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Miastków Kościelny jest Gminą wiejską leżącą w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego. Gminę stanowi 16 sołectw: Miastków Kościelny, Brzegi, Glinki, Kujawy, Kruszówka, Oziemkówka, Przykory, Ryczyska, Stary Miastków, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia, Zasiadały, Zgórze, Zwola, Zwola Poduchowna. Pod względem fizycznogeograficznym Gmina Miastków Kościelny leży na obszarze Równiny Garwolińskiej i Wysoczyzny Żelechowskiej.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Miastków Kościelny jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwem zajmuje się tu co najmniej 70 % pracujących. Około 20 % ludności pracuje dodatkowo w usługach bądź przemyśle, a około 10 % pracuje wyłącznie poza swoim gospodarstwem domowym. Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy wynosi 80% ogólnej powierzchni, co jest najwyższym wskaźnikiem w powiecie garwolińskim. W zasiewach dominują: zboża, ziemniaki i warzywa. Uzyskane plony w przeliczeniu na 1 ha upraw kształtują się na poziomie średniej krajowej. Na terenie Gminy nie funkcjonują żadne większe zakłady przemysłowe. Mieszkańcy pracujący w przemyśle dojeżdżają do większych ośrodków głównie Garwolina i Warszawy. Gospodarka Gminy oparta jest na rolnictwie oraz drobnych usługach. Obecnie zarejestrowanych jest około 120 podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Są to głownie sklepy, drobne zakładany usługowe, stacje paliw itp. Sieć usług handlowych jest dość dobrze rozwinięta. Na terenie Gminy funkcjonuje 36 sklepów, głównie z artykułami spożywczymi. Jakość życia mieszkańców Gminy nie odbiega od warunków występujących w innych gminach rolniczych województwa mazowieckiego. Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Jako dobre należy uznać warunki zasilania energetycznego. Gmina posiada zbiorowy systemem wodociągowy, który w chwili obecnej obejmuje około 98 % jej powierzchni ponad 50% mieszkańców Gminy ma możliwość korzystania z gazu ziemnego. Rozwój Gminy nastawiony jest na inwestycje służące wspieraniu ekologii. Do zadań takich należy przede wszystkim rozbudowa istniejącego sytemu kanalizacji sanitarnej, który już w prawie 50% pokrywa teren gminy. Dla pozostałych mieszkańców budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Priorytetem dla władz Gminy jest unowocześnianie istniejącej bazy edukacyjnej oraz rozwój infrastruktury sportowej. Został wybudowany kompleks boisk sportowych „Orlik”, unowocześnione zostało boisko klubu sportowego „Wilga”. Przy wszystkich szkołach funkcjonują place zabaw.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu "miastko", który w średniowieczu oznaczał miasteczko. Wiąże się ona również z nazwiskiem rodziny Miastkowskich - jednych z pierwszych właścicieli Miastkowa. Miastków Kościelny jest jedną z najstarszych miejscowości w Powiecie Garwolińskim. Już w epoce neolitu tereny te były zamieszkałe. W okresie wczesnośredniowiecznym (ok. XI w.) istniało w Miastkowie grodzisko. Najwcześniejsze wzmianki historyczne dotyczące Miastkowa pochodzą z XV w.- w roku 1424 została erygowana parafia miastkowska. 4 listopada 1472r. Miastków otrzymał prawa miejskie. W roku 1539 przywilej lokacji potwierdziła Kancelaria Koronna. Jednak w spisach poborowych z 1576r. oraz lustracji z 1660 Miastków wymieniany jest jako wieś. Główną przyczyną nieudanej lokacji wydaje się być pożar, jaki strawił Miastków na przełomie XVI i XVII wieku. Ślady rozplanowania miejskiego czytelne są w poszerzeniu traktu do trapezowego rynku. Ziemie miastkowszczyzny od początku były własnością prywatną. Właścicielami Miastkowa byli Miastkowscy, Prażmowscy, Radzimińscy i Lasoccy, a następnie Jan Przebędowski. Kolejnym właścicielem Miastkowa był Michał Hieronim książę Radziwiłł, który w 1819 roku odstępił swojej bratanicy Marii Annie z Radziwiłłów hrabinie Bnińskiej swoją część majątku. Drugą część dóbr odkupuje w tym samym roku M. A. Bnińska od Elżbiety z Radziwiłłów hr. Raczyńskiej. 13 XI 1846 roku Piotr Gąssowski zostaje właścicielem dóbr Miastków. W 1876 roku Ignacy Gąssowski rozpoczyna budowę pałacu. Kolejnym właścicielem zostaje Jakób Aleksander hrabia Potocki. Nowy właściciel nie mieszkał w Miastkowie. W 1934 roku umarł J. hr. Potocki zapisując w testamencie cały swój majątek, włącznie z dobrami miastkowskimi, fundacji swojego imienia. Po II wojnie światowej dobra miastkowskie zostają znacjonalizowane, powstaje PGR. Po roku 1990 po likwidacji PGR grunty zostają wydzierżawione, a następnie sprzedane miejscowym rolnikom.

Liczba wyświetleń: 369