]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji. UM Radom

Ogólny opis

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji. UM Radom

Opis skrócony

Zarząd stowarzyszenia lub uprawniony członek Zarządu składa wniosek o wydanie wyciągu    z ewidencji stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych (UKS). Do wniosku dołącza się dowód opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych, co wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej).

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub braków w przedłożonej dokumentacji, wzywa się Zarząd do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Po dostarczeniu kompletu dokumentów wydaje się stosowne zaświadczenie informujące o: składzie Zarządu, sposobie reprezentacji oraz siedzibie i dacie wpisania do ewidencji.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych).

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych), opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu złożenia wniosku i dołączyć do wniosku.

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
52124032591111001013406544
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Opłata Skarbowa UM Radom
Kwota:
17,00 zł
Tytuł wpłaty:
Wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych.
Opis kwoty:
Wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Skargi i wnioski

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą   w Radomiu ul. Kilińskiego 30
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sport i Rekreacja

Kategorie życiowe

 1. Sport
 2. Szkoła

Słowa kluczowe

Zaświadczenie z ewidencji, ewidencja uczniowskich klubów sportowych, ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

 • 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych);
 • opłaty należy dokonać najpóźniej w dniu złożenia wniosku i dołączyć do wniosku.

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446555