]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)

Ogólny opis

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Radomia (UM Radom)

Opis skrócony

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

- Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący miasto Radom

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

-Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówka

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie działalności przewozu osób taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu drogowego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

- zawiadomić organ, który udzielił licencji podając okres na jaki zawiesza wykonywanie transportu,

- zwrócić do organu licencję.

Wydanie wtórnika licencji

Zawiadomienie o utracie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywanie transportu drogowego taksówką (zrzeczenie się licencji)

Wymagane dokumenty

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

„Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Radomia” wraz z załącznikami

Załączniki

1. oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy,

2. kserokopie: aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, /*/

3. * kserokopia prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy /*/

4. informacja dotycząca pojazdu wykorzystywanego do wykonywania przewozów,

5. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b i d ustawy o transporcie drogowym,

6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

7. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika.

/*/ Załączniki winny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.

Wygaśnięcie licencji

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

Załączniki:

1. oryginał licencji,

2. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

-wypełniony formularz wniosku o zmianę licencji

-oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

-wypełniony formularz zawierający informacje dotyczące pojazdu wykorzystywanego do wykonywania transportu (w przypadku zmiany pojazdu)

-dokumenty potwierdzające zmianę nazwy lub siedziby przedsiębiorcy

-dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji

-pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówka

-wypełniony formularz zawiadomienia,

-oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

-pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Wydanie wtórnika licencji

-wypełniony formularz wniosku, o wydanie wtórnika licencji,

-dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji,

-pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką
-wypełniony formularz zawiadomienia o zrzeczeniu się uprawnienia z zakresu transportu drogowego

-dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji,

-pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

 

Dodatkowe informacje

Opłata

1. Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności i wynosi:
- okres od 2 do 15 lat – 200 zł,
- okres 16 do 30 lat – 250 zł,
- okres 31 do 50lat – 300 zł,
2. za zmianę licencji – pobiera się 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,
3. za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,
4. w innych przypadkach utraty licencji, za wydanie wtórnika – pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
- w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Informacje dodatkowe

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm).

Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w licencji z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz ze egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza
 3. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Usługi
 3. Firma
 4. Komunikacja
 5. Pojazd

Słowa kluczowe

licencja, transport drogowy, taksówka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko

pokój 359 (III piętro)

tel.  (48) 36-20-461, (48) 36-20-312

fax. (48) 36-20-625

Uwagi

 

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 446514