]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Opis skrócony

 1. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.
 2. Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie na sprzedaż alkoholu z powodu:
  • likwidacji punktu;
  • upływu terminu ważności;
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty za jego korzystanie w wyznaczonych terminach, może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Termin zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Protokół inwentaryzacji (ilościowo - wartościowej wg ceny sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów wyrobów alkoholowych.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nieuiszczenia właściwej opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata w wysokości:
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019r. poz. 1292)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018r. poz. 650)
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019r. poz. 2277)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem : art. 18 ust.5  pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. DzU.2016.487 z późn.zm. ).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Alkohol
 2. Handel
 3. Działalność gospodarcza
 4. Sprzedaż

Słowa kluczowe

zezwolenie, wyprzedaż, alkohol

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu
26-610 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - pokój 123 (I piętro)
Tel.  48 36-20-503

Uwagi

Opłat można dokonać:
•    w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
•    w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
•    na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu
Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376


Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446514