]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Ogólny opis

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom) (UM Radom)

Opis skrócony

Wynajęcie/Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu – Radom)

Wymagane dokumenty

- Wniosek podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy najmu/dzierżawy z określeniem powierzchni i planowanego sposobu korzystania z wynajmowanego/dzierżawionego terenu;

- Załącznik graficzny (fragment mapy poglądowej) z zaznaczonym terenem planowanym do wynajmu/dzierżawy, ewentualnie zdjęcie terenu;

- decyzja o warunkach zabudowy (niekonieczne, ale wskazane jeśli decyzja została wydana na wniosek strony).

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

I. Tryb bezprzetargowy:

a) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres do 3 lat i kolejne umowy zawierane z tym samym podmiotem i na tą samą nieruchomość – po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia - termin do 12 tygodni

b) Umowy najmu/dzierżawy zawierane na okres powyżej 3 lat – termin po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia i Radę Miejską w formie uchwały

II. Tryb przetargowy - zawarcie umowy po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu,

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

- nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr 52/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 roku
 2. Zarządzenie nr 4100/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08 sierpnia 2013 roku
 3. Zarządzenie nr 4767/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 roku
 4. Zarządzenie Nr 3738/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2010 roku
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. (Dz. U. 2014r. poz. 121 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30;
2) Kontakt z Inspektorem Danych – iod.kontakt@umradom.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu – na podstawie Art 6 ust. 1 lit C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011r. Nr 14 poz. 67);
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018. 121 ze zm.)


Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
 2. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 3. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
 4. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie
 5. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Najem, dzierżawa, użyczenie

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Umowa
 3. Inwestycja

Słowa kluczowe

Dzierżawa, Wynajem

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

-

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446555