]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Ogólny opis

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Opis skrócony

W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może zostać wydana decyzja o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.
 2. Dowód wniesienia opłaty.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej
pok. 303 tel. (48) 3620237

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 10 zł za wydanie decyzji.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. 2018r. poz. 2033 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (j.t. Dz.U. 2017.1295
ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

Kategorie życiowe

 1. Zwierzęta
 2. Środowisko

Słowa kluczowe

decyzja, odstrzał, zwierzyna

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Pokój 19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
poniedziałek - piątek - w godz. 7:30 - 16:30
tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

Uwagi

Opłata:
za wydanie decyzji – 82 PLN (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 446555