]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Ogólny opis

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Opis skrócony

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora.
2. Gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych.
3  W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o lokalizacji.
4. O wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej sprawę powiadamia się zainteresowane strony w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Wymagane dokumenty

1. wniosek – wg wzoru
2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) – 1-szy egz. oryginalny, 2-gi egz. z oznaczonym terenem inwestycji a dla inwestycji kubaturowych szkicowym przedstawieniem zamiaru inwestycyjnego oraz podaniem charakterystycznych wymiarów i odległości

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

------------------

Opłata

brak opłaty

Informacje dodatkowe

• Wezwanie do uiszczenia należnej opłaty skarbowej wysyła się na podstawie art. 64, §2 Kpa przed rozpatrzeniem podania.
• Decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
• Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
• Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

Numer konta bankowego Urzędu:
PKO Bank Polski SA   Nr  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 121 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096)
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r. poz. 2081)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2013r. Nr 164, poz. 1588)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
 4. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 5. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
 6. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja
 2. Budowa
 3. Działalność gospodarcza
 4. Nieruchomość
 5. Cel publiczny

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2763819