]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Ogólny opis

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Opis skrócony

Osoby, wobec których wydana została decyzja o zatrzymaniu bądź cofnięciu uprawnień zobowiązane są do złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o zwrot zatrzymanego prawa.
 2. Prawo jazdy:
  • Zatrzymane do 1 roku:
   • orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane;
   • oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
  • Zatrzymane powyżej 1 roku:
   • fotografię spełniającą wymagania określone przepisami;
   • orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane;
   • oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty ewidencyjnej.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok po przekazaniu dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i dostarczeniu orzeczenia lekarskiego, jeśli było ono wymagane.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 10 zł za wydanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania.
 • Opłata ewidencyjna w kwocie 0,50 zł.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019r. poz. 341 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019r. poz. 1288)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013r. poz. 83)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016r. poz. 231 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2019r. poz. 1659)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Wydawanie uprawnień do kierowania

Kategorie życiowe

 1. Prawo jazdy
 2. Komunikacja
 3. Pojazd

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2480705