]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III.

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III.

Opis skrócony

 1. Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga: uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ, przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określonych w przepisach, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z przepisami oraz zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

 2. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydawane jest dla następujących pojazdów:
  • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
  • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 3. Zezwolenie wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd. O zezwolenie można się starać tylko gdy przejazd pojazdu nienormatywnego ma odbywać się po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich. Zezwolenie wydawane jest na okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

 4. Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydawane jest dla następujących pojazdów:
  • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
  • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi;
  • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
 5. Zezwolenie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

 6. Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów:
  • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
  • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m;
  • o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu lub 23 m dla zespołu pojazdów;
  • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
 7. Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia opłaty.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty, z wyjątkiem kat. VIII, dla której opłata jest obliczana na podstawie wzoru.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następują w formie decyzji administracyjnej:
  • w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku - zezwolenie kat. I;
  • w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku - zezwolenie kat. II;
  • w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku - zezwolenie kat. III.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 1. Opłata zależna jest od terminu i kategorii na jaką wydawane jest zezwolenie i wynosi odpowiednio:
  • dla kat. I:
   • 50 zł zezwolenie wydawane na okres miesiąca;
   • 100 zł zezwolenie wydawane na okres 6 miesięcy;
   • 200 zł zezwolenie wydawane na okres 12 miesięcy.
  • dla kat. II:
   • 100 zł zezwolenie wydawane na okres 12 miesięcy.
  • dla kat. III:
   • 200 zł zezwolenie wydawane na okres 1 miesiąca;
   • 400 zł zezwolenie wydawane na okres 6 miesięcy;
   • 1200 zł zezwolenie wydawane na okres 12 miesięcy;
   • 2000 zł zezwolenie wydawane na okres 24 miesięcy.
 2. Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2016r. poz. 143 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012r. poz. 764)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. 2012r. poz. 366)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012r. poz. 629)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Drogownictwo - Przejazdy pojazdów nienormatywnych
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Drogownictwo - Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Kategorie życiowe

 1. Komunikacja
 2. Droga
 3. Działalność gospodarza
 4. Transport

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 2763819