]]>

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Ogólny opis

Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Opis skrócony

Usługa pozwala na zawiadomienie właściwego miejscowo starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu o fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnego, albo o sytuacji zagrażania przez znak geodezyjny bezpieczeństwu życia lub mienia. Obowiązek prawny zgłoszenia spoczywa na:
- właścicielu nieruchomości, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne (art. 15 ust. 3 pkt 2 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- wykonawcach prac polegających na przeglądzie i konserwacji znaków geodezyjnych (§ 8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych).

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zniszczeniu lub uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku osnowy geodezyjnej.

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Skargi i wnioski

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023r. poz. 1752)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2020r. poz. 1357)

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

          Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124

          tel. (48) 36-55-801  wew. 181;  (48) 340-40-64  wew.181

          e-mail: bkubik@spradom.eu

 1. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e zgodnie z  ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy
  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustaw szczególnych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomości
 2. Geodezja

Słowa kluczowe

Osnowa geodezyjna, znak osnowy, znak geodezyjny, znak grawimetryczny, znak magnetyczny, osnowa, geodezja, nieruchomości, uszkodzenie znaku geodezyjnego

Miejsce składania dokumentów

Zawiadomienie o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej należy składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta.

Uwagi

W przypadku skierowania przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu wniosku o przeprowadzenie przez Policję/Prokuraturę/Sąd Powszechny procedury dochodzeniowej  w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 48 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne termin rozpatrzenia sprawy wydłuża się.

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2661522