]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Raszyn

Urząd Gminy Raszyn

ul. Szkolna 2A
05-090 Raszyn
telefon: +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 78

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 2480687