]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Młodzieszyn

Urząd Gminy Młodzieszyn

ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
telefon: 46 864 17 50
fax: 46 864 17 65

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Liczba wyświetleń: 2480777