]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Błędów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Błędów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Ogólny opis

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane obejmujące w szczególności budowę, można rozpocząć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obecnie nie dotyczy między innymi:

  • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

  • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  • przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

  • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

  • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

 3. Stronami w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji są inwestor a także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania zamierzonego obiektu budowlanego.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  2. Do wniosku należy dołączyć: Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana.

  5. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.

  6. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli jest to wymagane.

  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  Odbiorca usługi

  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawa jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być wydana nie później niż w terminie do 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  Informacja

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  Opłaty skarbowe w kwocie:
  • 47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego
  oraz opłatę za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych wynosząca w zależności od rodzaju inwestycji:
  • 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539 zł w przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna.

  • 14 zł za budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym.

  • 48 zł za inny budynek,

  • 20 zł za studnię oraz urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków.

  • 112 zł za budowle związaną z produkcją rolną.

  • 2143 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi.

  • 105 zł za sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe – o długości do 1 km.

  • 155 zł za inna budowlę.

  • 91 zł za urządzenie budowlane z obiektem budowlanym.

  • Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni również inne funkcje, w tym funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej. W takim przypadku przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej. Jeśli budowa obejmuje więcej niż jeden obiekt opłata pobierana jest odrębnie od każdego obiektu.

  • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019r. poz. 1000)
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016r. poz. 1493)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Dom
  5. Rodzina
  6. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zgoda, budowa, budynek, obiekt budowlany

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów

  Uwagi

  pozwolenie na budowę

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Liczba wyświetleń: 435240