]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Opinogóra Górna

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Opinogóra Górna

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra

tel. (23) 673 61 10; 671 70 85; 671 70 20, fax (23) 673 61 10

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl

Strony www: www.opinogora.home.pl, ww.ugopinogora.bip.org.pl, www.ugportal.opinogoragorna.pl

Powierzchnia:  139 km2

Liczba mieszkańców: 6 003

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Opinogóra Górna położona jest w północno - wschodniej części powiatu ciechanowskiego i graniczy: od wschodu z powiatem przasnyskim, od północy z gminą Regimin, od zachodu z miastem Ciechanów i gminami: Ciechanów i Regimin, od południa z gminą Ciechanów i Gołymin Ośrodek. Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości 8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo w powiecie ciechanowskim.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie gminy Opinogóra Górna funkcjonuje 161 podmiotów gospodarczych, z których przeważająca ilość zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, przemysłowymi, rolnymi oraz usługami z zakresu rolnictwa. Nie ma tu żadnego przemysłu, nawet o zasięgu lokalnym, który mógłby być źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 90% gruntów stanowią użytki rolne, a tylko 1,2 % lasy. Istniejąca sieć dróg zapewnia dogodne połączenie z Ciechanowem, który przejmuje częściowo funkcje usługowe gminy. Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 60 Łęczyca - Kutno - Płock - Drobin -Ciechanów - Różan – Ostrów Mazowiecka oraz droga wojewódzka nr 61 7 - Przasnysz Ciechanów. Teren Gminy Opinogóra Górna jest w całości zwodociągowany. Obecnie użytkowane są 3 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 135 m3/d. W kolejnych latach planowana jest realizacja następnych oczyszczalni z punktami zlewnymi. W gminie znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i tereny inwestycyjne. Gmina Opinogóra Górna znalazła się w "Złotej Setce" najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce, wykreowanej przez Centrum Badań Regionalnych za kadencję 1994- 1998

Historia, dziedzictwo i kultura: Do dziś nie jest dokładnie znane pochodzenie i geneza miejscowości Opinogóra Górna. Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogóra i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. Nazywała się wówczas Opinogórą Królewską. Nazwa miejscowości pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał żyjący i tworzący tu w latach młodości Zygmunt Krasiński w opowiadaniu "Pan trzech pagórków" (1828). Rodzinie Krasińskich Opinogóra została nadana w 1659 r., wcześniej była ona własnością książąt mazowieckich. Podczas III rozbioru Polski i w czasach wojen napoleońskich ziemie te zmieniały kilkakrotnie właścicieli, a w 1811 r. Opinogórę otrzymał generał Wincenty Krasiński zgodnie z pierwotnymi zasadami sukcesji. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe z dwoma filiami i jedno gimnazjum. Bazą w oparciu, o którą realizowana jest działalność kulturalna w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury. Działalność tej placówki dostosowana jest w głównej mierze do aktualnych potrzeb mieszkańców. Gmina ma dobrze funkcjonującą Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Informacji. Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: - w Opinogórze Górnej • Zameczek neogotycki - I poł. XIX w. • Oficyna dworska - budynek z roku 1828, odbywają się tu koncerty i spotkania z artystami. • Domek z podcieniem - drewniany XIX w., • Domek ogrodnika, • Kościół parafialny neoklasycystyczny Opinogórze Górnej wzniesiony w latach 1874-1877 • Park pałacowy o powierzchni 25 ha w tym ok. 0,5ha wód. - w Pałukach • Kościół parafialny wzniesiony w latach 1841-1843 - Przedwojewo • Kaplica filialna- drewniana ok. 1775 • Zespół Dworski obszar w promieniu 100m.

Liczba wyświetleń: 352