]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Platerów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Platerów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów

tel./fax  (83) 357 84 47

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Strona www: www.platerow.com.pl

Powierzchnia: 12 949 ha

Liczba mieszkańców: 5243

Położenie geograficzno – przyrodnicze: Gmina Platerów położona jest w północno – wschodnich  krańcach Wysoczyzny Siedleckiej. Od strony północnej graniczy na odcinku 9,0 km z gminą Siemiatycze, z czego 6,0 km przypada na rzekę Bug. Od strony zachodniej gmina graniczy z powiatem siedleckim i gminami Przesmyki i Korczew, od południowego zachodu sąsiaduje z gminą Łosice, od południowego wschodu z gminą Stara Kornica  oraz od wschodu z gminą Sarnaki.

Gmina Platerów posiada unikalne walory przyrodnicze. Są tu duże obszary o naturalnej, nie zniszczonej działalnością człowieka przyrody i krajobrazu. Z tego względu północna część gminy została włączona w obręb Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu". Obejmuje on głównie tereny nadbużańskie wraz z kompleksami leśnymi. Z przyrodniczego punktu widzenia, najwyższą wartość przedstawiają tereny położone w dolinie Bugu. Występujące tu, nie spotykane gdzie indziej, fragmenty nadrzecznych łęgów wierzbowo-topolowych, olszowo-jesionowych i grądów, zbiorowiska łąkowe i murawowe, roślinność starorzeczy Bugu, mają naturalną fizjonomię i strukturę oraz bogaty skład florystyczny. Są to zbiorowiska unikatowe nie tylko w skali regionu. Dosyć dobrze zachowane są starorzecza, płaty łąk i muraw. Dolina Bugu w obrębie gminy jest również bardzo interesująca pod względem faunistycznym, a szczególnie ornitologicznym. Występują tu rzadkie i zarazem typowe dla dolin rzecznych gatunki ptaków, m.in. rycyk, zimorodek, sieweczka rzeczna, czajka, dudek, płaskonos, krwawodziób, bocian czarny, bocian biały i wiele innych. Liczne pomniki przyrody potwierdzają wyjątkową  szatę roślinną.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Platerów jest gminą rolniczą. Najważniejsze gałęzie to uprawy zbóż, produkcja trzody chlewnej, warzywnictwo i sadownictwo. Dominującym typem krajobrazu w gminie jest krajobraz rolniczy. Cechą charakterystyczną środowiska jest duże rozdrobnienie pól uprawnych oraz liczne zakrzewienia, pojedyncze drzewa lub kępy osiadłe na miedzach, przy drogach dojazdowych do pól i łąk, a także rozproszona zabudowa wiejska. Sprawia to, iż krajobraz gminy jest bardzo zróżnicowany, pozbawiony monotonii pól wielkoobszarowych.

Gmina stopniowo i skutecznie realizuje Założenia do Strategii Rozwoju Gminy Platerów. Duża liczba terenów do zagospodarowania oraz dobrze rozwinięta sieć dróg skłania do podjęcia stwierdzenia, że tereny gminy Platerów powinny stać się atrakcyjne dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Funkcję rekreacyjną pełni położona tuż nad Bugiem wieś Mężenin, gdzie w sąsiedztwie zabytkowego parku wyznaczono tereny pod budownictwo letniskowe.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Platerów i jego okolice to tereny południowego Podlasia, które niegdyś przechodziły z rąk do rąk. Najpierw były to ziemie Rusi Kijowskiej, następnie Litwy, a po Unii Lubelskiej- Polski. W tym ostatnim okresie stały się miejscem intensywnego osadnictwa. Jego naturalną granicą był Bug. Po lewej stronie rzeki miejsca dla siebie szukała szlachta mazowiecka, po prawej zaś dominowały nadal wpływy ruskie. Zabytki historyczne, stanowiące obecnie atrakcję tego regionu, to przede wszystkim ukryte w zieleni parków dawne dwory, kościoły, rozsiane wśród łąk i pól kapliczki i przydrożne krzyże. Stanowią one ważny element historii a jednocześnie są malowniczym akcentem miejscowego krajobrazu.

Kilka ciekawszych zabytków:

  • Posiadłość dworska w Ruskowie- jej historia sięga XVI w. ,
  • Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Ruskowie- pochodzi z roku 1646.
  • Kościół p.w. Św. Izydora Oracza w Ruskowie- wybudowany w latach 1905-
  • Zespół pałacowo- parkowy w Hruszniewie- powstał na przełomie XVI i XVII w.
  • Kościół p.w. Wniebowzięcia NPM w Chłopkowie- obecny budynek powstał w 1880 r.
  • Kościół p.w. Św. Wojciecha w Górkach wybudowany w XVI w.
rzeka Bug w miejscowości Mężenin rzeka Bug w miejscowości Mężenin
Liczba wyświetleń: 666