]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Myszyniec

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Myszyniec

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

tel: (29) 772 11 41, fax (29) 772 11 41

e-mail: urzad@myszyniec.pl

Strona www: www.myszyniec.pl, http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Powierzchnia: 22 813 ha

Liczba mieszkańców: 10 763 (stan na 31.12.2012).

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Myszyniec położona jest w północnej części starego, historyczno-kulturowego regionu kurpiowskiego, wzdłuż drogi krajowej nr. 53 (Ostrołęka – Olsztyn), w odległości ok. 38 km na północ od Ostrołęki (główne miasto regionu) i ok. 140 km na północny-wchód od Warszawy. Pod względem administracyjnym gmina znajduje się w granicach powiatu ostrołęckiego ziemskiego, w województwie mazowieckiem. Od północy graniczy ona z gminą Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie), od zachodu z gminą Czarnia i Baranowo, od południa z gminą Kadzidło, a od zachodu z gminą Łyse. Gmina Myszyniec jest gminą miejsko-wiejską. Znajduje się tu jedno miasto (Myszyniec) oraz 18 sołectw wiejskich.

Gmina Myszyniec położona jest w obrębie dorzecza rz. Wisły. Przez jej obszar przepływa z północnego-zachodu na południowy-wschód rzeka Rozoga wraz z trzema lewostronnymi dopływami (Pełtówka, Kanał Olszyny, Kanał Charcibałda), oraz rzeka Szkwa, stanowiąca wschodnią granicę gminy. Obie, w/w rzeki są dopływami rz. Narwi.

Gmina Myszyniec pozbawiona jest naturalnych zbiorników wodnych, jednak w jej obrębie znajdują się dwa zbiorniki sztuczne:

 • zbiornik retencyjny Zawodzie na rz. Rozodze o pow. 2,6 ha. Jest on wykorzystywany także do celów rekreacyjnych.
 • nowopowstały zbiornik retencyjny Wykrot, o pow. ok. 52 ha. Jest to zbiornik wykorzystywany przede wszystkim do celów rolniczych, a także rekreacyjnych i w ograniczonym zakresie przeciwpowodziowych.

Na obszarze Równiny Kurpiowskiej, a szczególnie w obrębie gminy Myszyniec występuje wiele gatunków roślin. Są to często gatunki bardzo rzadkie zarówno w Polsce jak i w Europie. Do najcenniejszych gatunków roślin tego obszaru można zaliczyć:

 • rośliny zespołów torfowiskowych i podmokłych, takie jak wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, bagno zwyczajne, turzyce,
 • drzewa i rośliny typowe dla lasów środkowoeuropejskich: grab zwyczajny, dąb, wiąz górski, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, cis pospolity, buk zwyczajny, sasanka wiosenna, arnika górska,
 • unikalnie spotykane rośliny stepowe, takie jak goździk piaskowy, zawilec wielkokwiatowy, sparceta piaskowa, szczodrzeniec rozesłany,
 • rośliny świetlistych borów sosnowych: lepnica zielonawa, kuklik sztywny, koniczyna łubinowata, dzwonecznik wonny,
 • rośliny wodne, wśród których najpiękniejsze to grzybień północny, grzybień biały, grążele, osoka aloesowata.

Lasy na terenie gminy Myszyniec stanowią ok. 24% jej obszaru (ok. 5.600 ha). Jest to przede wszystkim zwarty kompleks tzw. Puszczy Zielonej (Myszynieckiej). W drzewostanie Puszczy, mającym przede wszystkim charakter boru mieszanego, świeżego dominują sosna i świerk (ok. 80% wszystkich drzew), natomiast wśród drzew liściastych najczęściej występują dąb, olcha, jesion i leszczyna, ze sporadycznie pojawiającą się osiką. Drugim, oprócz lasów charakterystycznym elementem świata roślinnego gminy są rozlegle obszary łąk i pastwisk. Można wśród nich wyróżnić:

 • zbiorowiska grądów suchych, porastające gleby piaszczyste, znacznie wyjałowione, w których dominują bliźniaczka psia trawka i szczotlicha siwa. W strefach leśnych, znaczne obszary tego typu zbiorowisk zajmują wrzosowiska.
 • zbiorowiska świeżych i suchych łąk, porastających doliny rzek i cieków, w których dominują trawy (rajgras wyniosły, wiechlina zwyczajna, kostrzewa czerwona) z dużą ilością ziół,
 • zbiorowiska zmienno-wilgotnych łąk, z dominacją roślin ziołowych, rdestów i jaskrów,
 • okresowo zalewane łąki (tzw. grądy podmokłe i łąki bagienne), występujące w obniżeniach, i porośnięte turzycami, sitowiem leśnym, rdestem itp.

Obszar gminy jest jednym z najatrakcyjniejszych w regionie, pod względem ilości i różnorodności gatunków świata zwierzęcego. Ich ostoją są przede wszystkim lasy Puszczy Zielonej oraz rozległe obszary łąk. Żyją tu w znacznej ilości jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny. Do gatunków znacznie rzadszych należą łosie, borsuki i wilki, które tak jak i rysie sporadycznie pojawiają się na tym terenie. Nad brzegami rzek i cieków pojawiają się kolonie bobrów, a także wydry i czasami żółwie błotne oraz wiele gatunków jaszczurek, zaskrońce i żmije.

Ptaki najliczniej reprezentowane są przez gatunki drapieżne: kruki, orły (orlik krzykliwy, orzeł bielik), jastrzębie, kanie, myszołowy, błotniaki oraz sowy i puchacze. Wśród ptaków pól i łąk licznie występują wrony, kawki, skowronki, drozdy, kosy, słowiki, jaskółki i bociany, a w ostatnich latach także żurawie. W lasach dominują zięby, gile, sójki, dzięcioły, kukułki, dzikie gołębie i sikorki, a także bardzo już rzadkie kraski. W wodach rzek i cieków mazurskich występuje wiele gatunków ryb, z których najcenniejsze to szczupaki, liny, jazie, klenie, okonie, leszcze, płocie i karasie.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Myszyniec każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR, WFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości.

Poniżej zamieszczamy listę zrealizowanych lub też trwających inwestycji:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap II
 • Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach
 • Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Myszyńcu
 • Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe
 • Modernizacja kotłowni węglowej w PSP w Krysiakach
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wydmusy
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wolkowe II - gmina Myszyniec
 • Modernizacja kotłowni węglowej MOKSiR
 • Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Myszyniec - Koryta
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec – zad I i II.
 • Przebudowa drogi gminnej - Myszyniec Stary
 • Budowa przydom. oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap I
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec – zad I i II.

System i układ dróg publicznych w gminie stanowi szkielet funkcjonalny gminy.

W Myszyńcu przecinają się następujące szlaki komunikacyjne: Warszawa, Ostrołęka i Rozogi, Szczytno, Olsztyn, Łomża, Łyse i Chorzele, Przasnysz. Przez obszar gminy przebiega jedna droga krajowa Nr 53, Drogi gminne to pozostałe drogi, które z drogami wiejskimi tworzą sieć dróg zarządzanych przez gminę.

Historia, dziedzictwo i kultura: Region kurpiowskiej Puszczy Zielonej jest jednym z największych i najciekawszych nie odkrytych regionów etnograficznych w Polsce. Nazwa Kurpiowska Puszcza Zielona pojawiła się po raz pierwszy w XVIII wieku, kiedy to mazowieccy i podlascy osadnicy szlacheccy zaczęli ludzi z puszczy, tzw. „Puszczaków” nazywać ”Kurp” (Kurpś). Nazwa ta pochodzi od chodaków plecionych z łyka (kurpie) a noszonych przez mieszkańców puszczy. Za panowania Piastów tereny dzisiejszej Puszczy Kurpiowskiej stanowiły obszar pograniczny z Prusami. Początkowo przebywali tutaj sezonowo mieszkańcy okolicznych ziem trudniący się rybołówstwem i bartnictwem. Ożywiony ruch osadniczy rozwinął się w XVI i XVII wieku. Na rok 1650 datuje się założenie Myszyńca, największej miejscowości na tych ziemiach, uznawanego za historyczną stolicę Kurpiowskiej Puszczy Zielonej zwanej Myszyniecką.

Myszyniec założyli jezuici za zgodą króla Jana Kazimierza. Osadników zachęcała do osiedlania gwarancja wolności osobistej. Część z nich stanowili zbiegli poddani z folwarków szlacheckich. Do XVIII wieku gospodarka na tym terenie opierała się wyłącznie na eksploatacji dóbr naturalnych. Zajmowano się: rybołówstwem, myślistwem, wytapianiem żelaza z rudy darniowej. Szczególnie uprzywilejowani byli bartnicy. Posiadali oni własną organizację rządzącą się "prawem bartnym", początkowo zwyczajowym, a w latach 1559 i 1616 spisanym, zatwierdzonym zaś przez króla Zygmunta III Wazę w 1630r.

Warunki życia w Puszczy ukształtowały typ ludności puszczańskiej przywiązanej do wolności, ofiarnie walczącej o swą niezależność i swoje prawa. Kurpie byli doskonałymi strzelcami. Oddziały kurpiowskie walczyły przeciw Szwedom w czasie “potopu" w XVII wieku oraz podczas wojny północnej toczonej o tron Polski między Augustem II Sasem a Stanisławem Leszczyński. W 1708 roku na Kopańskim Moście wystąpili przeciw wojskom szwedzkim dowodzonym przez Karola XII. W 1733 roku walczyli przeciw wojskom rosyjskim pod Jednaczewem.

Kurpie odegrali również chlubną rolę w walkach o wyzwolenie narodowe. W czasie insurekcji kościuszkowskiej odznaczył się uformowany z "puszczaków" pułk strzelców. W 1809r. w wojnie z Austrią brał udział kurpiowski 6 Pułk Strzelców Pieszych zorganizowany przez pułkownika Ignacego Zielińskiego. W czasie powstania listopadowego w bitwie pod Ostrołęką (26.V.1831r.) brało udział 1000 Kurpiów ochotników. Dziewiątego marca 1863r. pod Myszyńcem powstańcy styczniowi stoczyli zwycięską bitwę z przeważającymi siłami wojsk carskich. Za udział w powstaniu styczniowym Myszyńcowi odebrano prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1993r.

Kolegiata Kolegiata
Liczba wyświetleń: 765