]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Krzynowłoga Mała

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Krzynowłoga Mała

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

tel. (29) 751 27 20, fax (29) 751 27 25

e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl

Strona www: www.krzynowlogamala.pl

Powierzchnia: 184,4 km2

Liczba mieszkańców: 3 708

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Krzynowłoga Mała leży na obszarze Wzniesień Mławskich, wchodzących w skład Niziny Północnomazowieckiej. Położona w płn.-zach. części woj. mazowieckiego w sąsiedztwie trasy Warszawa – Mazury. W jej obrębie - 77 miejscowości z 41 sołectwami. Graniczy z gminami: Chorzele, Jednorożec, Przasnysz, Czernice Borowe i Dzierzgowo. Przez Gminę przebiegają drogi: krajowa nr 57 - Pułtusk – Szczytno i wojewódzka nr 616 - Ciechanów – Chorzele. W miejscowości Łoje znajduje się malowniczy zalew.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Krzynowłoga Mała znajduje się w obrębie obszaru "Zielone Płuca Polski". Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo - użytki rolne - 12.409 ha - 2/3 pow. gminy. Około 85 proc. mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa - 776 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej pow. około 25 ha. Lasy zajmują 5.238 ha - ok. 30% powierzchni gminy, z tego 75 proc. to lasy prywatne. Na obszarze południowej części gminy występują bogate złoża pospółki. Badania geologiczne potwierdziły występowanie dobrej jakości złóż pospółek w rejonie wsi Krajowo- -Wierciochy, Ostrowe-Dyle, Morawy Wielkie, Rudno Kmiece oraz Rudno Jeziorowe. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 120 firm handlowych, rzemieślniczych i bytowych. Ludność obsługują: ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, punkt apteczny, poczta i bank spółdzielczy. Baza oświaty: gimnazjum, szkoły podstawowe: Krzynowłoga Mała, Romany-Sebory i Ulatowo-Adamy. Cała gmina zaopatrywana jest w wodę bieżącą z 3 ujęć wody: Krzynowłoga Mała, Świniary i Kaki-Mroczki. Gospodarka ściekowa to 240 przydomowych oczyszczalni ścieków oddanych w 2012 roku i plany budowy kontenerowych oczyszczalni w Krzynowłodze Małej, Romanach-Seborach. Planowane inwestycje Opracowano projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczono trzy strefy aktywizacji gospodarczej - produkcja, handel, magazyny, składy: - Krzynowłoga Mała - wzdłuż drogi wojewódzkiej 616 o pow. 450 ha; – Romany-Sebory - 431 ha; - Świniary – 234 ha, obie przy drodze krajowej nr 57. Gmina włączy się w plany powiatu - budowa magistrali infrastrukturalnej pomiędzy Przasnyszem a Chorzelami. Planowana jest droga, ścieżka rowerowa, światłowód, przyłącza wodne, kanalizacyjne i energetyczne oraz linia wysokiego napięcia 110 kV, a także gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia. Będzie ona przechodzić przez miejscowości Skierkowizna – Ulatowo-Adamy. Gmina czyni starania dążące do rozprowadzenia sieci gazowej po całej gminie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia gminy Korzenie gminy to Ród Łosiów. Boniecki pisze: „(...) gniazdem ich był powiat przasnyski,(...) gdzie liczni siedzieli Dąbrowici. Posiadali tam Krzynowłogę Małą, wieś parafialną. (…) W 1439 r. Jan Łoś de Grotkowo otrzymał od księcia Bolesława IV nadanie na dobra Krzynowłoga Mała, gdzie w tymże roku ów Jan ufundował parafię”. - 1476 - pierwsza wiadomość o parafii w Krzynowłodze Małej; - I poł. XVIII w. - Krzynowłoga Mała miasteczkiem, utraciła je w okresie Księstwa Warszawskiego; - 1864 - utworzenie gminy Krzynowłoga Mała. - okres międzywojenny - siedziba urzędu gminy; - 1931 - obszar 11.174 ha i 6.200 mieszkańców w 30 sołectwach; - 1975 - 1998 - administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego; - od 1999 r. - gmina w woj. mazowieckim; - 3. 07. 2010 - gmina otrzymała znaki – herb, flagę i pieczęci Dziedzictwo kulturowe i zabytki: Do najważniejszych zabytków należą: - zespół sakralny w Krzynowłodze Małej z XVI w. Późnogotycki kościół parafialny p.w. św. Dominika – z wieżą – 33 m z XVII w., wystrój wnętrza barokowy. Najstarsze części wystroju - gotyckie rzeźby Ukrzyżowania Chrystusa z końca XV w. - kościół rzymskokatolicki we wsi Skierkowizna p.w. św. Izydora, drewniany z 1840 r. Od 1938 r. parafia p.w. św. Andrzeja Boboli. Cmentarz parafialny z grobem Nieznanych Żołnierzy poległych w 1939 r. Chronione wartości kulturowe - 2 krajobrazowe parki dworskie – Romany-Sebory i Rudno Jeziorowe, a także kilkadziesiąt bunkrów z okresu II wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 3 stanowiska archeologiczne o unikatowej wartości: Krajewo Wielke – grodzisko kultury kurhanów zachodnio–bałtyjskich z II w. p.n.e.; Cichowo i Ożumiech – cmentarzyska z kurhanami kamiennymi z VII–VIII w. p.n.e. Kultura Na terenie działają zespoły obrzędowe: „Krzyniacy” i „Duszki Małe”. Od 2007 r. gmina wydaje kwartalnik „Krzynica”. Istnieje też klub sportowy „Krzyniak” i Gminna Biblioteka Publiczna.

Łoje Łoje
Liczba wyświetleń: 423