]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Przasnysz

Nazwa jednostki: Powiat ziemski przasnyski

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

tel. (29) 752 22 70, fax (29) 752 25 14

e-mail: starostwo@powiat-przasnysz

Strony www: www.powiat-przasnysz.pl, www.bip.powiat-przasnysz.pl

Powierzchnia: 1 218 km2

Liczba mieszkańców: 53 000

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele) 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz. Według obowiązującego podziału statystycznego, powiat należy do podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Jego obszar jest tzw. „Bramą na Mazury”.

Powiat przasnyski zaliczany jest do wschodniej części Wysoczyzny Ciechanowskiej (należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej) usytuowanej na pograniczu z Równiną Kurpiowską, wchodzącą w skład Nizin Środkowopolskich. Niewielkie obrzeża północno-zachodniej części powiatu leżą w obrębie Wzniesień Mławskich – najbardziej malowniczego obszaru powiatu. Ze względu na znaczną wysokość (235 m n.p.m.) i dominującą szatę roślinną, nazywany jest „Górami Dębowymi”. Na pozostałych obszarach dominuje mało urozmaicony krajobraz równinny.

Powiat należy do obszaru „Zielone Płuca Polski”, którego ideą jest integracja ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym, czyli zasada zrównoważonego rozwoju. „Zielone Płuca Polski” objęły tereny najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym i stosunkowo mało zmienione działalnością człowieka.

Na terenie powiatu znajduje się 56 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz Krośnicko–Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 3.924 ha. W północnej części powiatu, pomiędzy rzeką Płodownicą a Omulwią, na terenie gmin Chorzele i Jednorożec, wyodrębniony jest obszar chroniony ptaków błotnych i brodzących Natura 2000 o powierzchni 14.420 ha.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obszar powiatu jest terenem typowo rolniczym, o dosyć słabych bonitacjach gleb. Rozwija się tu przede wszystkim uprawa zbóż i ziemniaków oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Użytki rolne stanowią 66,5% powierzchni, grunty leśne – 29,9%, zurbanizowane i zabudowane – 2,7%, a pod wodami – 0,2%. Niewiele ponad 3% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.

Na terenie powiatu ma siedzibę ponad 3,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON.    Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,5%) oraz budownictwem (11,4%).

Samorząd powiatu przasnyskiego priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność powiatu wyrażającą się w tworzeniu warunków do inwestowania na jego terenie. Kluczowy jest wart 34 mln zł zrealizowany unijny projekt „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” w Sierakowie koło Przasnysza, utworzenie na tym obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dynamiczne działania samorządu powiatowego skierowane na utworzenie stref gospodarczych na terenie całego powiatu.

Historia, dziedzictwo, kultura:

Powiat przasnyski położony w północnej części Mazowsza utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest Przasnysz. Najstarsze dzieje ziem powiatu przasnyskiego podobnie jak w innych powiatach północnego Mazowsza związane z pojawieniem się człowieka na tych terenach datuję się na okres 9000-4500 r. p.n.e. W początkach X w. nastąpiło nasilone zaludnienie terenów okolic Przasnysza i ziem nad Orzycem kierujące się z Mazowsza północnego i rejonu ciechanowskiego. W okresie tym Mazowsze znalazło się w sferze zainteresowań i we władaniu piastowskich Polan, stąd też od początków państwowości polskiej osadzano załogi wojskowe w strażnicach, przy których powstawały później miasta Mława, Przasnysz, Ostrołęka, Łomża. Przasnysz jako osada targowa  w 1230 r. miał otrzymać przywilej Konrada Mazowieckiego na założenie miasta. W początkach czasów nowożytnych tereny powiatu przasnyskiego były już dobrze zasiedlone, zwłaszcza w okolicach Przasnysza i Chorzel.

Powiat Przasnyski wspiera szeroko pojętą kulturę na swoim terenie, co znacząco wpływa na jakość i skalę lokalnej działalności kulturalnej. W powiecie cyklicznie odbywa się szereg imprez, do których m.in. należą: „Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej”, Dożynki Powiatowo-Gmino-Miejskie; Dni Chorzel; Wybory Miss Mazowsza; inscenizacje bitew, które toczyły się na terenie Powiatu Przasnyskiego; „Przaśnik” – wręczenie statuetki Przaśnika osobom zasłużonym dla ziemi przasnyskiej. Odbywają się tu wystawy fotograficzne , wystawy malarskie, spektakle teatralne, wystawy twórców ludowych, koncerty w ramach WOŚP, miejsko-powiatowe przeglądy recytatorskie, plastyczne, piosenki i keyboardzistów, uroczystości związane z Dniem Niepdległości.  Na terenie powiatu mieszka wiele osób, zasłużonych działaczy i twórców kultury, którzy poprzez swoja aktywność mają ogromny wpływ na lokalną sztukę. W zakresie ich dokonań znajdują się prace z takich dziedzin jak malarstwo, rzeźba, fotografika, twórczość plastyczna oraz twórczość literacka.

Przasnysz Przasnysz
Liczba wyświetleń: 357