]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Rusinów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Rusinów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów

tel. (48) 672 70 22, 672 70 25, 672 70 77, fax (48) 672 70 23

e-mail: gmina@rusinow.pl

Strona www: www.rusinow.pl

Powierzchnia: 82,93 km2

Liczba mieszkańców: 4 607

Położenie geograficzno – przyrodnicze: Gmina Rusinów położona jest w centrum powiatu przysuskiego, na południowo - zachodnim krańcu województwa mazowieckiego. Siedzibą władz samorządu gminnego jest miejscowość Rusinów. Od północy Gmina Rusinów graniczy z gminami: Odrzywół i Klwów, od wschodu z gminą Potworów, od południa z gminami Przysucha i Gielniów, od zachodu z gminą Drzewica w pow. opoczyńskim (woj. Łódzkie). Obszarowo Gmina Rusinów zajmuje powierzchnię 82,93 km2. Podzielona jest na 14 sołectw. Rusinów jest otoczony lasami mieszanymi. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Drzewiczka z dopływem Gawronką oraz Wiązownicą będąca dopływem Radomki. Krzyżują się tu drogi powiatowe łączące: Przysuchę z Odrzywołem i Nowym Miastem n/Pilicą i Drzewicę z Klwowem, Przytykiem i Radomiem. Odległość gminy od siedziby powiatu w Przysusze wynosi 10 km, natomiast do siedzib Sejmiku Województwa Mazowieckiego i siedziby Wojewody Mazowieckiego w Warszawie wynosi 100 km. Do walorów przyrodniczych zaliczyć można: Pradolinę rzeki Drzewiczki stanowiącą obszar chronionego krajobrazu (OCHK) w systemie ESOCH zawierająca tereny wskazane do ochrony w ramach projektowanego parku krajobrazowego Dolnej Pilicy, Pradolinę rzeki Wiązownicy i kompleksy leśne stanowiące strefę ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym, płytko zalegające wodonośne obszary utworów jurajskich tworzące strefę obszarową najwyższej ochrony wód, zbiornik wodny na rzece Drzewiczka w Miejscowości Nieznamierowice, stawy hodowlane w miejscowości Karczówka. Lasy stanowią 26,05 % obszaru gminy. Przeważają lasy iglaste. Największy zwarty kompleks leśny położony jest w południowo - wschodniej części gminy w dolinie rzeki Wiązownica.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina jest typową gminą rolniczą z tradycyjnym, mało wydajnym rolnictwem. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych, rozdrobnienia gospodarstw oraz jakości gleb. Głównymi uprawami są zboża, rośliny okopowe, niewielką powierzchnię zajmują truskawki i inne owoce jagodowe. Rozwija się uprawa pod osłonami głównie papryki. W hodowli dominuje chów bydła mlecznego. Przeważają gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha. Grunty orne stanowią 4364 ha, łąki i pastwiska – 1136 ha. W przeważającej części są to grunty klasy V i VI, średnia wielkość działki wynosi około 0,24 ha. Oprócz nienajlepszej jakości gleb, drugim problemem oddziaływującym niekorzystnie na produkcje rolną jest bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw, co utrudnia prowadzenie mechanizacji uprawy gleby i zabiegów agrotechnicznych. Brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska stwarza możliwość zaliczenia naszej gminy do jednej z najczystszych w sensie ekologicznym. Są to doskonałe warunki do powstawania gospodarstw agroturystycznych. Duże kompleksy leśne oraz uprawy rolne wpływają na dobry mikroklimat terenu gminy.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsze wzmianki historyczne na temat miejscowości Rusinów pochodzą z 1354 r., w którym to roku miejscowość stała się posiadłością rodu Duninów, herbu Łabędź. Miejscowość położona jest przy trakcie z Drzewicy do Skrzyńska, na skrzyżowaniu historycznej drogi z Nowego Miasta nad Pilicą do Przysuchy. Rusinów najbogatszy okres rozwoju zawdzięcza Urszuli z Morstinów Dembińskiej fundatorce dworu szlacheckiego, który zastąpił XV wieczny dwór drewniany. Jest on architektonicznym świadectwem zarówno utraty niepodległości jak również okresu rozwoju ekonomii, literatury i sztuki. Dwór ten położony jest w centrum miejscowości w malowniczym parku, w którym to znajdują się dwa dęby szypułkowe będące pomnikami przyrody. Pałac do niedawna był zdewastowany, po zmianie właściciela obiekt został odbudowany. Na terenie gminy Rusinów działają następujące instytucje kulturalne: kompleksowo wyremontowana Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie zlokalizowana w budynku Urzędu Gminy w Rusinowie, punkt Biblioteczny w Nieznamierowicach zlokalizowany w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej.

Działają: zespół folklorystyczny „Zakukała Kukułecka” z Gałek, dziecięcy zespół folklorystyczny „Rozśpiewane Gałcónecki na majowy rosie”, Krystyna Ciesielska – solistka, Józef Porczek z Nieznamierowic kultywuje tradycje muzyki ludowej grą na akordeonie, Jan Gaca z Przystałowic Małych kultywuje tradycje muzyki ludowej grą na skrzypcach, Tadeusz Jedynak z Przystałowic Małych – skrzypek, Jan Kmita z Przystałowic Małych – skrzypek, Stanisław Lewandowski z Brogowej – skrzypek. Należy nadmienić, że kierowniczka zespołu „Zakukała kukułecka” pani Józefa Siwiec została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej.

Panorama Rusinowa Panorama Rusinowa
Liczba wyświetleń: 433