]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Bieżuń

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Bieżuń

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Waszawska 2, 09-320 Bieżuń

tel. (23) 657 80 56, fax (23) 657 80 39

e-mail: umig@biezun.pl

Strona www: www.biezun.pl

Powierzchnia: 120,74 km2

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina miejsko - wiejska Bieżuń położona jest na północno zachodnim skraju województwa mazowieckiego w powiecie żuromińskim, na terenach nizinnych, w dolinie rzeki Wkry w odległości 25 km od Sierpca, 45 km od Mławy, 135 km od Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Bieżuń jest gminą typowo rolniczą. Z tego też powodu na obszarze gminy brak jest większych podmiotów prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Dominują drobne przedsiębiorstwa usługowe związane z transportem, przetwórstwem rolnym, usługami budowlanymi i mechaniką samochodową. Dużo jest również podmiotów prowadzących działalność handlową (sklepy spożywcze i przemysłowe). Na obszarze gminy dominującą formą jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 13 ha. Obszar gminy odznacza się wysokim udziałem użytków rolnych (81%) oraz wskaźnikiem lesistości 11% . W produkcji zwierzęcej przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Gmina Bieżuń wyróżnia się w skali regionu wielkością produkcji drobiarskiej. Bazę produkcyjną stanowi ponad 250 ferm, dostarczających głównie jaja i mięso drobiowe.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Najbardziej wartościowy przyrodniczo obszar w gminie Bieżuń został objęty ochroną rezerwatową. Rezerwat leśny „Gołuska Kępa" o powierzchni 9,90 ha, położony w południowej części gminy, w dolinie rzeki Wkry, utworzony został w 1972 roku. Ochroną objęto las liściasty (olcha, jawor, jesion, osika) o cechach zespołu naturalnego. Osobliwością rezerwatu są olchy czarne o szczudłowato ukształtowanych korzeniach, typowych dla terenów okresowo zalewanych (starorzecze Wkry) oraz jawor, jesion, osika. Do najważniejszych i najprężniej działających instytucji kulturalnych w Bieżuniu należy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, który poprzez szeroką ofertę kulturalną dąży do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców, rozbudzania zainteresowań i zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. MGOK w Bieżuniu wyszukuje nowe talenty i pomaga w ich rozwoju. Placówka wypracowała i stworzyła pewną ciągłość imprez, które budują kulturalną tradycję miasta Bieżuń, jak również promują je na zewnątrz. Ważnym ośrodkiem tradycji, kultury i sztuki jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, gdzie możemy obejrzeć wiele ciekawych ekspozycji, w tym stałą wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach”. Obejmuje ona dzieje miasta, najważniejsze wydarzenia z jego historii i ludzi w nich uczestniczących. Na uwagę zasługuje ekspozycja „Dom Poety Stefana Gołębiowskiego”, ukazująca wnętrza mieszkalne, w których przez ponad 90 lat żył i pracował zmarły kilka lat temu poeta Stefan Gołębiowski, wybitny tłumacz dzieł Horacego, poseł i działacz społeczny. W otoczeniu domu znajduje się ogród z rzeźbami poetów: Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida. Ważnym komponentem gminy są istniejące na jej terenie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: 1.Zespół urbanistyczny z XVI w, 2.Kościół parafialny p.w. św. Trójcy, 3.Zespół pałacowy i założenia obronne z 1 poł. XVII w, siedziba Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, 4.Domy drewniane na ulicach: Sierpecka, Stary Rynek z pocz. X.

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Liczba wyświetleń: 321