]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Magnuszew

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Magnuszew

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

tel. (48) 621 70 02, 621 71 05, fax (48) 621 70 25

e-mail: sekretariatgmina@magnuszew.pl

Strona www: www.magnuszew.pl

Powierzchnia: 140,92 km2

Liczba mieszkańców: 6 647

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Zalety turystyczne Gminy Magnuszew wynikają z jej nietypowego położenia w widłach trzech rzek Wisły, Pilicy i Radomki oraz bliskie sąsiedztwo Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromieckiej. Walory środowiska przyrodniczego gminy to przede wszystkim lasy i woda. 2 264 ha powierzchni gminy zajmują lasy w większości sosnowe i mieszane ale także brzozowe, olchowe i dębowe. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzek, starorzeczami i udziałem łąk.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Magnuszew jest gminą typowo rolniczą. Zdecydowały o tym cechy środowiska przyrodniczego tj.: jakość gleb, warunki wodne, położenie przestrzenne, klimat. 70 % ogółu zatrudnionych na terenie gminy, to osoby pracujące w rolnictwie. Użytki rolne zajmują 9 493 ha powierzchni. Produkcja rolna oparta jest na uprawie warzyw i zbóż. Olbrzymią rolę odgrywa w gminie sadownictwo i ogrodnictwo. Rolnictwo w gminie ma dobre warunki rozwoju. Gleby na obszarze gminy cechują się wysoką przydatnością do produkcji rolniczej. Przeważają gleby IV klasy i stanowią one ponad 37% wszystkich użytków rolnych. W gminie Magnuszew funkcjonuje ponad 1100 gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa te charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa do 5 ha. Liczba dużych gospodarstw w ostatnich latach wzrasta, a część z nich zwłaszcza gospodarstwa sadownicze, zmierzają ku specjalistycznej produkcji wielkotowarowej z przeznaczeniem nie tylko na rynek krajowy ale i eksport. Głównymi uprawami są: sady jabłoniowe, truskawki, warzywa kapustne, pomidory i ogórki hodowane pod osłonami oraz zboża i ziemniaki. W celu poprawy opłacalności i centralizacji sprzedaży, dostosowania produkcji rolniczej do wymogów handlowych oraz wspólnego wprowadzania jej na rynki hurtowe krajowe i zagraniczne, na terenie gminy zostały utworzone grupy producenckie. O rozwoju gospodarczym gminy Magnuszew świadczy fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu prawie dwukrotnie wzrosła liczba przedsiębiorstw. Rozwój działalności gospodarczej należy traktować jako priorytet rozwoju gminy. Niewątpliwie ważnym elementem wpływającym na rozwój gminy jest pożądany przemysł rolno-spożywczy. Gmina ma w tym zakresie duże możliwości.

Historia, dziedzictwo i kultura: Ziemie na których położona jest gmina Magnuszew określano mianem Zapilcza. Do 1343 wchodziły w skład Mazowsza. Następnie Zapilcze od 1349 roku przyłączono do ziemi sandomierskiej. Po inkorporacji (włączeniu) Mazowsza do państwa polskiego w roku 1526, Zapilcze należało od powiatu wareckiego, wchodzącego w skład ziemi czerskiej, województwa sandomierskiego. Taki podział przetrwał do upadku Polski w 1795 roku. W wyniku rozbiorów tereny te znalazły się pod panowaniem Austrii. Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego, Magnuszew znalazł się w jego granicach i wchodził w skład departamentu radomskiego. Upadek Napoleona skutkował zniesieniem Księstwa Warszawskiego. Na kongresie wiedeńskim 1814-1815 powstało kadłubowe państwo polskie zależne od Rosji o nazwie Królestwo Polskie. Zapilcze, a wraz z nim Magnuszew, znalazło się w granicach nowo utworzonego państewka, będąc częścią województwa sandomierskiego z siedzibą w Radomiu. W 1832 roku car Mikołaj I ogłosił Statut Organiczny, mocą którego inkorporował Królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako swoją prowincję. Ukazem carskim z 7 marca 1837 roku województwa przemianowano na gubernie. Po upadku powstania styczniowego Magnuszew terytorialnie należał do guberni radomskiej. Po odzyskaniu niepodległości, od 1925 roku Polska została podzielona na 17 województw. Magnuszew i okolice wchodził w skład powiatu kozienickiego województwa kieleckiego. W wyniku agresji niemiecko-radzieckiej i podziału Polski między dwóch agresorów, znalazł się pod okupacją niemiecką w Generalnym Gubernatorstwie. Należał wówczas do dystryktu radomskiego. Po zakończeniu wojny Magnuszew podlegał administracyjnie województwu kieleckiemu.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Liczba wyświetleń: 299