]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Borowie

Urząd Gminy Borowie

ul. Sasimowskiego 2
08-412 Borowie
telefon: 256859070 256859073
fax: 256859072

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpis do rejestru w związku z zamiarem wykonywania transportu odpadów

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Wniosek o dzierżawę gruntu

Liczba wyświetleń: 2763835