]]>

Szukaj w:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej e-uslugi.wrotamazowsza.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

Na stronie internetowej e-uslugi.wrotamazowsza.pl znajdują się treści, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: 

  • multimedia,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne,
  • prezentacje.

Wyłączenia:

Wybrane zawartości strony internetowej e-uslugi.wrotamazowsza.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych są wyłączone z obowiązku dostępności – zgodnie z art. 3 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nie stosuję się do:

  • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r., 
  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego, 
  • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.,
  • nieczytelne, przez czytniki ekranowe (wykorzystanie technologii asystujących), dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne (w formacie PDF) użytkownicy mogą rozpoznać z wykorzystaniem narzędzi OCR.

Udogodnienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Wydziałem ds. Rozwiązań Cyfrowych dla Administracji, geodezja@mazovia.pl, telefon: 22 432 45 00.

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

·       zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,

·       udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

·       dane osoby zgłaszającej żądanie,

·       wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,

·       sposób kontaktu,

·       dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu:

·      jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,

·      gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

·     pocztą na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,

·     mejlem na urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

·     przez e-PUAP.

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zlokalizowany jest w budynku 2 kondygnacyjnym przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. W celu wejścia do budynku należy użyć dzwonka, który znajduje się po prawej stronie. Po wejściu do przedsionka są schody, które prowadzą do holu głównego. Na parterze znajduje się ochrona budynku, która udostępnia schodołaz. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Na parterze jest zmiana poziomu. Na pozostałych piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej. Budynek wyposażony jest w schodołaz.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu za recepcją, po lewej stronie.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie

 

Liczba wyświetleń: 50