]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Ogólny opis

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Opis skrócony

 1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 2. Żołnierzom OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.
 3. Żołnierz rezerwy uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, które powinno zawierać: podany stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń, sumę dni ćwiczeń wojskowych uznanych za odbyte oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania,
  • zaświadczenie o kwocie utraconego dziennego odpowiednio wynagrodzenia lub dochodu z prowadzonej działalności wydaje odpowiednio przez:
   • pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
   • naczelnika urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
   • burmistrza - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności oczekiwania na ogłoszenie przez Prezesa GUS obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia termin może ulec wydłużeniu.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o pokrycie należności jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych lub za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 2. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019r. poz. 1541 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2018r. poz. 881)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Sprawy obronne

Kategorie życiowe

 1. Służba wojskowa
 2. Rodzina
 3. Świadczenie

Słowa kluczowe

świadczenie, żołnierz

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 435204