]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Mokobody

Urząd Gminy Mokobody

pl. Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
telefon: (25) 641-13-15
fax: (25) 641-13-15 wew.34

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie do rejestru wyborców

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Liczba wyświetleń: 2763819