]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Samorządy województwa mazowieckiego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dzięki swojemu położeniu, Polska jest często nazywana Sercem Europy. Województwo Mazowieckie leży w samym centrum naszego kraju, stając się tym sposobem centralnym punktem naszego kontynentu, Sercem Europy.

Województwo mazowieckie zajmuje obszar 35,6 tys. km2, jest największe w kraju. Jest ważnym węzłem transportowym i komunikacyjnym o znaczeniu kontynentalnym. Jest obszarem bardzo zróżnicowanym wewnętrznie. Tworzą go: Warszawa (stolica kraju i największe miasto Polski) wraz z aglomeracją, pełniąc dominującą rolę społeczno-gospodarczą oraz znaczna część województwa charakteryzująca się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej. Posiada największy potencjał ludnościowy. 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km2 i jest większa od średniej krajowej. Mazowszanie są społeczeństwem młodym, dobrze wykształconym, o silnym zmyśle przedsiębiorczości i kreatywności.

Województwo mazowieckie, położone na terenie Niżu Środkowopolskiego i w Krainie Wielkich Dolin  charakteryzuje zmienność krajobrazu. Tworzą go doliny rzek: Wisły, Bugu, Narwi i Pilicy. Na wartość przyrodniczo-krajobrazową województwa składają się tereny wzniesień morenowych, różnej wysokości i kształtu oraz liczne jeziora. Mazowsze może poszczycić się dużymi kompleksami leśnymi. Wśród lasów wyznaczone zostały rezerwaty przyrody, które chronią ekosystemy leśne, ostoje i siedliska przyrodnicze roślin i zwierząt. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte są różnymi formami ochrony prawnej: od parku narodowego (1), poprzez Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (9), rezerwaty przyrody (174), parki krajobrazowe (9), kończąc na obszarach chronionego krajobrazu (28).

Mazowsze jest liderem polskich przemian. Województwo rozwija się najszybciej w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych. To region najbogatszy w kraju, który ma największy wkład w tworzeniu polskiego PKB. Przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym, co czyni go mniej zależnym od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym i zagranicznym. Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy, petrochemiczny, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Cechą charakterystyczną mazowieckiego przemysłu jest szybki rozwój nowoczesnych innowacyjnych branż takich jak: usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, informatyczne, przemysł farmaceutyczny czy elektroniczny. Na Mazowszu zarejestrowanych jest około 650 000 firm. Województwo Mazowieckie to dobre miejsce do inwestycji. Zachęca przede wszystkim wielkość rynku, położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna i dobrze wykształcona kadra pracownicza.

Województwo mazowieckie charakteryzuje się największym eksportem i importem w kraju. Blisko połowa wartości w obydwu dziedzinach jest udziałem właśnie mazowieckich przedsiębiorstw. Głównymi partnerami regionu w tym zakresie są kraje Unii Europejskiej. Poza aglomeracją warszawską region ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 65% powierzchni województwa. Dominuje ogrodnictwo i sadownictwo. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu. Mazowsze jest wiodącym producentem jabłek, truskawek, warzyw, jednym z liderów krajowej produkcji mleka, mięsa i zbóż.

Kultura Mazowsza tworzyła się dzięki przenikaniu wielu różnych tradycji. Historycznie region był tyglem, zamieszkiwanym przez przedstawicieli różnych narodowości, religii prądów i wizji społecznych. Z Mazowszem związanych jest wielu wybitnych polskich twórców. Dzisiejsza oferta kulturalna Mazowsza to dzięki licznym muzeom i instytucjom kultury obcowanie zarówno z bogatym dziedzictwem przeszłości, jak i z kulturą współczesną.

SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Błędów

Błędów

Urząd Gminy Błędów

Błonie

Błonie

Urząd Miejski w Błoniu

Borowie

Borowie

Urząd Gminy Borowie

Brochów

Urząd Gminy Brochów

Brwinów

Brwinów

Urząd Gminy Brwinów

Bulkowo

Bulkowo

Urząd Gminy w Bulkowie

Cegłów

Cegłów

Urząd Gminy Cegłów

Celestynów

Celestynów

Urząd Gminy Celestynów

Chlewiska

Chlewiska

Urząd Gminy Chlewiska

Chorzele

Urząd Miasta i Gminy Chorzele

Liczba wyświetleń: 5743